loader

ADATKEZELÉSI- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


A Smart Management Solutions Kft. (székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23., cégjegy­zékszám: 11-09-015583), a továbbiakban mint SmartSol, vagy Szolgáltató, az alábbiak szerint nyilatkozik a www.astropartner.hu weboldallal (a továbbiakban weboldal) kapcsolatos adatkezelési irányelvekről, kötelezettségről és felelősségvállalásokról.


Az AstroPartner (astropartner.hu) az interneten keresztül elérhető társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (Továbbiakban, mint Szolgáltatás). A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek.


A rendszerbe való belépés (regisztráció és feliratkozás) feltétele, jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása. Jelen Szabályzat a rendszer végső indulási fázisa előtti feliratkozások által bekerült személyes adatokra (email cím, keresztnév, feliratkozó neme), azok kezelésére vonatkozik. A szolgáltatás indulása után új Szabályzat kerül kiadásra.


A Szabályzat elfogadásával a felhasználó hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató által jelen Szabályzat szerint történő gyűjtéséhez, tárolásához, használatához és közléséhez.

I. Hatályos jogszabályok

A Szabályzat elkészítésekor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban Infotörvény).

II. Személyes adatok

1. Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat az általa bérelt szerveren tárolja a felhasználó igényeinek és az Infotörvénynek megfelelő módon. A felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat módosítani, törlésükről rendelkezni, illetőleg Szolgáltatótól a rá vonatkozó adatok kiadását kérni.


2. Személyes adatnak minősül különösen a felhasználói által a feliratkozás során megadott minden olyan adat, amiből a felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetések vonhatóak le.


3. A személyes adatok körébe nem tartoznak bele a kifejezetten technikai okokból tárolt adatok (így például a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói, fájlnevek, biztonsági kódok), valamint a felhasználó weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok. Ezeket az információkat, és a belőlük eredő következtetéseket Szolgáltató a rendszer hatékony működéséhez a jogszabályi kereteken belül szabadon felhasználhatja.


4. Szolgáltató jogosult a látogatások IP címét rögzíteni és tárolni. Az IP cím önmagában nem személyes adat, minthogy a számítógép és használója nem egyértelműen összeköthető, illetőleg mivel ugyanazon IP címet kis időkülönbséggel – akár véletlenszerű elosztásban – más számítógép is megkaphatja. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.


5. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ezen kérelmeket – a felhasználói adatok biztonsága érdekében – csak a felhasználó részére teljesíti a Szolgáltató.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási végső indulása előtt ún. elő-regisztrációt, feliratkozási lehetőséget biztosítson az érdeklődők számára. Ennek érdekében az érdeklődő felhasználóknak lehetőségük van email címük, keresztnevük és nemük megadásával bekerülniük a szolgáltatás adatbázisába. Szolgáltató a felhasználó által a feliratkozás során megadott publikus adatokat a Szolgáltatás indulásáig nem teszi közzé és a felhasználó profiljának törléséig tárolja. A feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató elő-regisztrációs adatokként kezeli és tárolja.


2. A felhasználó elfogadja, hogy az általa a feliratkoztató űrlapon keresztül megadott adatok, az email cím kivételével (mely privát adatnak tekintendő) a későbbiekben megjelennek a felhasználó Adatlapján. Ezen személyes adatokat a Szolgáltató mások számára elérhetővé teszi, azzal a céllal, hogy a felhasználók egymással kapcsolatot tudjanak teremteni. Ennek feltétele, hogy a feliratkozás illetve a későbbi regisztráció során a felhasználó ehhez az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A nyilvánosan elérhető, beleegyezéssel közzétett adatokat (mint például: kor, magasság, testsúly, stb.) a továbbiakban publikus adat, a megadott, de közzé nem tett adatokat (mint például felhasználó email címe, jelszava) privát adat kifejezéssel jelöljük.


3. Amennyiben a feliratkozás illetve a regisztráció folyamata közben a felhasználó meggondolja magát, vagy utólag úgy dönt, hogy feliratkozását / regisztrációját visszavonja, Szolgáltató az addig rendelkezésére bocsátott adatokat megsemmisíti.


4. A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szervek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgáltatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevékenységhez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár Szolgáltatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyenkor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.


5. Szolgáltató a felhasználói adatokat közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing vagy tájékoztatási célra, így különösen saját üzletszerzési céljaira kizárólag a felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulásával használhatja fel. Ez a pont nem vonatkozik azon e-mailekre, amelyek a regisztrált tagoknak az AstroPartner társkeresővel kapcsolatos tájékoztatása céljával kerülnek kiküldésre.


6. Felhasználó a weboldal használata során bármikor jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését írásban (postai vagy elektronikus levélben) kérni, melyet Szolgáltató az elvárható legrövidebb időn belül teljesít. A törlés azt jelenti, hogy az adatbázisból a személlyel összefüggésbe hozható információk eltűnnek, a járulékos technikai adatok pedig a felhasználó azonosítására alkalmatlan formában, kifejezetten csak a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.


7. Kivételt képeznek a 6-es pontban leírtak alól azok az esetek, amikor Szolgáltató jogilag nem megfelelő felhasználást észlel vagy tudomására jut, hogy a felhasználó ellen hatósági eljárás indul, melynek során bizonyos adatokra a továbbiakban is szükség lehet; ebben az esetben az eljárás által indokolt ideig az adatokat tárolja, ezt követően pedig a 6-es pontban leírt módon semlegesíti.


8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett publikus adatok harmadik fél általi megismeréséért, felhasználásáért. Ide kell érteni azon eseteket is, amikor internetes keresőrobot vagy egyéb gépi algoritmus az adatokat átveszi, és azokhoz nyilvános hozzáférést biztosít. Azzal, hogy a felhasználó elfogadta az adatok nyilvánosságát, tudatosan és önként vállalta az ezzel járó kockázatokat. Szolgáltató az adatok saját adatbázisból való törlése után semmilyen további, közzétételből eredő kártérítésre vagy egyéb felelősségvállalásra nem kötelezhető.


9. Amennyiben bármely felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a felhasználói státuszával összefüggésben bármilyen módon bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató jogosult – a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett, az elküldés pillanatától kezdve bármikor – a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatot is törölni akkor, amikor a visszaélés, vagy jogellenes magatartás a tudomására jut.

IV. Adatbiztonság

1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatás biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatásbiztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve fenyegetésekkel szemben arányos védekezést lehetővé tevő technológiákat alkalmaz. Szolgáltató által alkalmazott technológia védi a felhasználót személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Szolgáltató ugyanakkor minden felelősséget elhárít az olyan, ésszerű védekezéssel ki nem küszöbölhető események tekintetében, mint például természeti katasztrófa, technikai infrastruktúra kritikus meghibásodása, vagy egyéb vis maior.

V. Szabályzat módosítása

1. Szolgáltató fenntartja a jogot, az AstroPartner Felhasználói Házirendjének, valamint jelen Szabályzatnak jogszabálykövető módosítására. A módosítások – amennyiben Szolgáltató erre vonatkozó külön határidőt nem közöl – a weboldalon való közzétételtől számított 30 napon belül lépnek hatályba.


2.Azon felhasználókra, akik már az új vagy módosított feltételek elfogadásával regisztrálnak, illetőleg az oldalon belül egyértelműen jelzik, hogy elfogadják a változtatásokat, az elfogadás időpontjától kezdve érvényesek a rendelkezések.

VI. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Smartsol előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a Smartsol előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Smartsol rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.


© 2018, www.astropartner.hu | Üzemeltető: Smart Management Solutions Kft.


fényképes Aktív fényképes társkeresők

Zoli, 32 éves, 190 cm, Pécel  Anna, 35 éves, 173 cm  Csaba, 23 éves, 180 cm, Túrkeve  Csanád, 28 éves, 169 cm, Szeged  Zoli, 37 éves, 171 cm, Budapest XVI. kerület  Mónika, 41 éves, 178 cm  Ágoston, 33 éves, 190 cm, Budapest XV. kerület  Roland, 32 éves, 178 cm, Budapest III. kerület  SzabóRoland, 31 éves, 175 cm, Mohács  Preston, 36 éves, 175 cm, Budapest II. kerület